Tờ Khai Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử - Mẫu số: 01/ĐK-TĐT