Tờ Khai Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử mới nhất hiện nay được thực hiện theo Thông tư 19/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 18/03/2021.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Kính gửi: Tổng Cục thuế thành phố Hà Nội

1. Tên người nộp thuế: Trần Thị T

2. Mã số thuế: 125786XXXX

3. Địa chỉ: 41 Bích Câu, phường Cát linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

4. Thông tin về đại lý thuế (nếu có)

4a. Tên

4b. Mã số thuế: Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;

4c. Hợp đồng đại lý thuế: Số 123xx ngày 11/1/2023. Căn cứ quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Đăng ký sử dụng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế cụ thể như sau:

<Trường hợp người nộp thuế sử dụng chứng thư số thì ghi:>

1. Thông tin đăng ký chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử:

2. Thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử:

STT Số tài khoản Tên ngân hàng Ngân hàng Số sê-ri chứng thư số Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số
1 11122222xxx a BIDV 12587 Công ty X

3. Thông tin đăng ký địa chỉ thư điện tử:xx

3.1. Địa chỉ thư điện tử nhận tất cả các quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ quan thuế trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế: abc@gmail,com

3.2. Địa chỉ thư điện tử khác nhận quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ quan thuế theo từng thủ tục hành chính thuế:

STT Địa chỉ thư điện tử Họ tên người sử dụng Thủ tục hành chính thuế điện tử đăng ký sử dụng
1 abc@gmail.com Nguyễn Văn A (đăng ký thuế)
2 thutran@gmail.com Trần Văn A (khai thuế)
3 tranthit123@gmail.com Trần Thị T (nộp thuế)
4 thutran@gmail,com Trần Thùy T (Hoàn thuế)
5 nhu@gmail.com Nguyễn Thúy Nhu (Miễn, giảm thuế)

4. Thông tin đăng ký số điện thoại: 0213xxxxxx

(Trường hợp người nộp thuế sử dụng mã xác thực OTP/xác thực bằng sinh trắc học thì ghi:)

1. Thông tin đăng ký địa chỉ thư điện tử:

1.1. Địa chỉ thư điện tử nhận tất cả các quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ quan thuế trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế:

1.2. Địa chỉ thư điện tử khác nhận quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ quan thuế theo từng thủ tục hành chính thuế: abc@gmail.com

STT Địa chỉ thư điện tử Họ tên người sử dụng Thủ tục hành chính thuế điện tử đăng ký sử dụng
1 abc@gmail.com Trần Văn T (đăng ký thuế)
2 thutran@gmail.com Trần Thị Thu (khai thuế)
3 nguyenvana@gmail.com Nguyễn Văn A (nộp thuế)
4 tranvanx@email.com Trần Văn X (hoàn thuế)
5 tranthuyt@gmail.com Trần Thuy Thảo (miễn, giảm thuế)

2. Thông tin đăng ký số điện thoại di động: 0985xxxxxxx

Người nộp thuế chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác của các thông tin đăng ký nêu trên và cam kết tiếp nhận và phản hồi các thông tin liên quan đến giao dịch điện tử với cơ quan thuế; chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan thuế đã gửi đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký nêu trên và tài khoản giao dịch điện tử của người nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và quản lý, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đã được cơ quan thuế cấp theo quy định của pháp luật và các hướng dẫn của cơ quan thuế./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Nhân viên đại lý thuế

Thảo

Nguyễn Thu Thảo

Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế

T

Trần Thị T

Bài viết liên quan