Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT

Mẫu số: 01-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________ 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Dùng cho tổ chức)

□ Tổ chức khác kinh tế □ Tổ chức khác □ Tổ chức được hoàn thuế □ Hợp đồng dầu khí □ Tổ chức nước ngoài KD tại chợ biên giới, cửa khẩu

 

1. Tên người nộp thuế: NGUYỄN VĂN A
2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
2a. Tên: 
2b. Mã số thuế:
2c. Hợp đồng đại lý thuế: Số:                                      ngày:

 

3. Địa chỉ trụ sở chính

xx Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính)

xx Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

3a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

xx Quan Nhân

4a. Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn hoặc hòm thư bưu điện:

xx Quan Nhân

3b. Phường/Xã/Thị trấn:

Phường Nhân Chính

4b. Phường/Xã/Thị trấn:

Phường Nhân Chính

3c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Quận Thanh Xuân

4c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Quận Thanh Xuân

3d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Thành phố Hà Nội

4d. Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Thành phố Hà Nội

3đ. Điện thoại:        0838783xxx                3e. Fax (nếu có): 4đ. Điện thoại:   0838783xxx                                  4e. Fax:
3g. Email: infocompany@gmail.com

 

5. Quyết định thành lập 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp

0312122941

5a. Số quyết định: 6a. Số:
5b. Ngày ký quyết định: …/…./20…. 6b. Ngày cấp: …/…./20….
5c. Cơ quan ban hành quyết định: 6c. Cơ quan cấp: Sở kế hoạch – Đầu tư TP Hà Nội

 

  1. Ngành nghề kinh doanh chính:
8. Vốn điều lệ (=8.1+8.2+8.3+8.4): 9. Ngày bắt đầu hoạt động: …./…../…..
8.1. Vốn nhà nước: Tỷ trọng:   %
8.2. Vốn nước ngoài: Tỷ trọng:   %
8.3. Vốn tư nhân: Tỷ trọng:   %
8.4. Vốn khác (nếu có): Tỷ trọng:   %
10.  Loại hình kinh tế
□ Công ty cổ phần □ Doanh nghiệp tư nhân □ VPĐD của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam □ Tổ hợp tác
□ Công ty TNHH 1 thành viên □ Công ty hợp danh □ Tổ chức kinh tế của lực lượng vũ trang □  Hợp tác xã
□ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên □ Hợp đồng hợp tác, kinh doanh với nước ngoài □ Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, CT-XH, xã hội, XH-NN □ Cơ quan hành chính
□ Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập □ Đơn vị sự nghiệp công lập □ Loại hình khác

 

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh 12. Năm tài chính Từ ngày            01/01

đến ngày           31/12

□  Độc lập □ Phụ thuộc

□   Có báo cáo tài chính hợp nhất

 

13. Thông tin về đơn vị chủ quản hoặc đơn vi quản lý trực tiếp 14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN
13a. Mã số thuế:

13b. Tên đơn vị chủ quản/đơn vị quản lý trực tiếp:

14a. Tên người đại diện theo pháp luật:

14b. Chức vụ:………………… 14c. Sinh ngày:   /   /

14d. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

  □  CMND □ CCCD □ Hộ chiếu

  □  CMT biên giới □ Giấy thông hành □ Khác

Số giấy tờ: 021345678

Ngày cấp: 01/01/2013 Nơi cấp: Công An…..

14đ. Địa chỉ nơi thường trú: xx Quan Nhân

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

xx Quan Nhân

Phường/Xã/Thị trấn:

Phường Nhân Chính

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Thành phố Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

14e. Địa chỉ hiện tại (nếu có):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Phường/Xã/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương:

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:

Quốc gia:

14g. Thông tin khác

Điện thoại:                                             /Fax:

Email:                   Website:

 

15. Phương pháp tính thuế GTGT □ Khấu trừ □ Trực tiếp trên GTGT □ Trực tiếp trên doanh số □ Không phải nộp thuế GTGT

 

16. Thông tin về các đơn vị liên quan
□ Có công ty con, công ty thành viên □ Có đơn vị phụ thuộc □ Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí
□ Có địa điểm kinh doanh, kho hàng phụ thuộc □ Có hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài

 

  1. Thông tin khác
  17.1.  Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 17.2. Kế toán trưởng (nếu có):
    a. Tên: Nguyễn Văn A     a.  Tên:
    b. Mã số thuế cá nhân: 0838783xxx     b.  Mã số thuế cá nhân:
    c. Điện thoại liên lạc:     c.  Điện thoại liên lạc:
    d. Email:     d. Email:

 

18. Tình trạng trước khi tổ chức lại (nếu có):

□ Chia  □ Tách  □ Hợp nhất

Mã số thuế trước của tổ chức đó:

 

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:……………………………

Chứng chỉ hành nghề số…………………………

………., ngày …. / …. / 20

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

Bài viết liên quan