TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

Biểu mẫu Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

PHẦN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

1. Ông:                                        

Họ và tên: ………………………………………. Ngày sinh: …………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND: …………. Nơi cấp: ………………..Ngày cấp  ………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………..

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………..

Tình trạng hôn nhân (1): …………………………………………………………

2.  Bà:

Họ và tên: …………………………………………….. Ngày sinh: …………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………

Số Giấy CMND: …………… Nơi cấp: ……………. Ngày cấp  ………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ………………………………………………………………………

Tình trạng hôn nhân (1): ………………………………………………………….

3. Hoàn cảnh gia đình: (2) ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..
4. Hoàn cảnh kinh tế:

– Nhà ở: ………………………………………………………………………………….

– Mức thu nhập: ……………………………………………………………………….

– Các tài sản khác:  …………………………………………………………………..

…………., ngày…….. tháng……….năm…………..

Ông                                           

(Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng thôn về người nhận con nuôi: 
………………………………………………………………………

…, ngày…..tháng…… năm……

Tổ trưởng dân phố/Trưởng thôn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 Xác minh của công chức tư pháp – hộ tịch (3)
…………………………………………………………………………….


……. ngày…….
tháng.….. năm……..

         Người xác minh                                                           

            (Ký, ghi rõ họ tên)

                                               Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn

……………, ngày………..tháng………… năm………

                                                     TM. UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN                        

                                              (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Khai rõ đây là lần kết hôn thứ mấy của người nhận con nuôi, tình trạng con cái

Ví dụ: Đã kết hôn lần thứ nhất, không có con

(2) Khai rõ hiện nay người nhận con nuôi đang sống cùng với ai; thái độ của những người trong gia đình về việc nhận con nuôi.

Ví dụ: Hiện đang sống cùng với vợ và hai vợ chồng cùng có mong muốn được nhận con nuôi

(3) Ý kiến của cán bộ xác minh về các nội dung mà người nhận con nuôi tự khai ở trên. Đánh giá người nhận con nuôi đủ hay không đủ điều kiện để nhận con nuôi.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị B có đủ điều kiện để nhận con nuôi

Trên đây là mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo quy định mới nhất.

Bài viết liên quan