TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – Mẫu số: 09/KK-TNCN

Mẫu số 09/KK-TNCN : Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và

cá nhân có thu nhập từ kinh doanh)

[01] Kỳ tính thuế: Năm …….

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:…………………..………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế :

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………………………………………..

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ………………………………….

[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):……………………..Mở tại: ………………………………………………..

[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………………………………………………………………………

[14] Mã số thuế :

[15] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………

[16] Quận/huyện: …………………. [17] Tỉnh/thành phố: ………………………………………………..

[18] Điện thoại: …………………… [19] Fax: ……………… [20] Email: ………………………………

[21] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………………………….Ngày:……………………………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt Chỉ tiêu Số tiền
1 Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]
a Tổng TNCN phát sinh tại Việt Nam trong đó: [23]
Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế [24]
b Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam [25]
2 Các khoản giảm trừ [26]
a Cho bản thân cá nhân [27]
b Cho những người phụ thuộc được giảm trừ [28]
c Từ thiện, nhân đạo, khuyến học [29]
d Đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc [30]
3 Tổng thu nhập tính thuế [31]
4 Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ [32]
5 Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ [33]
a Đã khấu trừ [34]
b Đã tạm nộp [35]
c Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có) [36]
6 Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [37]
7 Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ [38]
8 Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ [39]
a Tổng số thuế đề nghị hoàn [40]
b Tổng số thuế bù trừ vào kỳ sau [41]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Ghi chú: Đối với cá nhân tự kê khai Ngày…….. tháng……….. năm……….
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:……………

Chứng chỉ hành nghề số………………..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 09/KK-TNCN , 09/KK-TNCN , Mẫu số 09/KK-TNCN : Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh 

 

Bài viết liên quan