TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – Mẫu số: 08A/KK-TNCN

Mẫu số 08A/KK-TNCN : Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Mẫu số 08A/KK-TNCN : Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

[01] Kỳ tính thuế: – [ ] Quý…… Năm……

– [ ] Từ tháng ……/…….. đến tháng……/……..

Hình thức kê khai: + Quyết toán riêng cho từng năm Mẫu số 08A/KK-TNCN : Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai
+ Quyết toán hết vào năm đầu Mẫu số 08A/KK-TNCN : Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai

(Dành riêng cá nhân chỉ có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng)

[02] Lần đầu: Mẫu số 08A/KK-TNCN : Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai [03] Bổ sung lần thứ: Mẫu số 08A/KK-TNCN : Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai

[04] Tên người nộp thuế:…………………..…………………………………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế : Mẫu số 08A/KK-TNCN : Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………………………….

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ………………………………………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………………………………………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế : Mẫu số 08A/KK-TNCN : Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: …………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………………………………

[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: …………………………………………………..

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………………………….Ngày:…………………………………………………………….

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

I. DỰ KIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KỲ CỦA NHÓM KINH DOANH:

Stt Chỉ tiêu Số tiền
1 Tổng doanh thu phát sinh [21]
2 Tổng chi phí phát sinh [22]
3 Tổng thu nhập chịu thuế [23]
4 Tổng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế [24]

II. THU NHẬP VÀ SỐ THUẾ TẠM NỘP CỦA CÁ NHÂN TRONG NHÓM:

Stt Họ và tên Mã số thuế Tỷ lệ chia TNCT Thu nhập chịu thuế Các khoản giảm trừ Thu nhập tính thuế Thuế TNCN tạm tính Thuế TNCN được giảm Thuế TNCN tạm nộp
Tổng số Trong đó: thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế
[25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]
1
2
Tổng cộng [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

Ngày…….. tháng……….. năm……….
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:……………

Chứng chỉ hành nghề số………………..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Mẫu số 08A/KK-TNCN , 08A/KK-TNCN , Mẫu 08A/KK-TNCN : Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai

Bài viết liên quan