Tờ khai thuế giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT

Mẫu: Tờ khai thuế giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT

Mẫu số: 03/GTGT(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính)

                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          

                              TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                  (Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng…… năm …… hoặc quý…..năm….

 
2] Lần đầu: 

[0

[03] Bổ sung lần thứ      ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………..

      [05] Mã số thuế:                            

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………..

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ……………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………….

      [13] Mã số thuế:                            

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..

[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số………………………………………….ngày…………………………..

                                                                                  Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Giá trị
(1) (2) (3) (4)
1 Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước [21]  
2 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra [22]  
3 Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào   [23]  
4 Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [24]  
5 Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [25]  
6 Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ:

[26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25];

[26]  
7 Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26] x thuế suất thuế GTGT [27]  

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.  

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

          ….., ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 024.3223.25.46 – Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.

Bài viết liên quan