Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in – mẫu 3.14

Mẫu: Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in – mẫu 3.14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                            …….., ngày ……. tháng …….năm  …….

ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN …

(tự in, đặt in)

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế) …………………………………………………..

Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế)………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:

+ Cố định: …………………………………………………………………………………………………..

+ Di động: ………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế)……………………………………..

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:  …………………………………………………………………………………………………………………..

Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn …… (tự in/đặt in).

Chúng tôi đề nghị … (tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa hóa đơn …… (tự in/đặt in).

Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn …… (tự in/đặt in) theo đúng quy định.

Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                            

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 024.3223.25.46 – Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.

Bài viết liên quan