Mẫu số:  23/ĐK-TCT

Mẫu: Thông báo tạm ngừng kinh doanh – mẫu 23/ĐK-TCT

Mẫu số:  23/ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày………tháng…….. năm…….

THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng kinh doanh

                        Kính gửi:  ………………………………………………………………………………..

           1. Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ……………………………………..

          2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………..

          3. Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..………………………..

          4. Địa chỉ kinh doanh (nếu có):………………………………………………

          5. Thời gian bắt đầu tạm ngừng kinh doanh: Ngày …../…../……

          6. Thời gian kết thúc tạm ngừng kinh doanh: Ngày …../…../…..

7. Thời gian ra kinh doanh trước thời hạn đã thông báo với cơ quan thuế: Ngày …../…../….

       8. Lý do tạm ngừng kinh doanh hoặc lý do ra kinh doanh trước thời hạn: ……………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan tính chính xác và hoàn toàn  chịu trách nhiệm về nội dung thông báo trên./.

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 024.3223.25.46 – Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.
Bài viết liên quan