Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------------

………ngày…   tháng…  năm……

ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân  ………………………

Tội tên là: ………………………….sinh năm:………giới tính:……………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………… Địa  chỉ  tạm trú:……………………………………………………………….

 

Tôi là (bị cáo, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người bị hại….) ……………………………………………………………………….........… trong vụ……………………………………………………………đã được  Tòa  án nhân dân ……………….....…………………………………. giải quyết tại bản  án, quyết định số ………/…… ngày  …….tháng……..năm……..

Tôi đề nghị Tòa án cho tôi được sao lục ………..bản án, quyết định nêu trên  để

tiện việc sử dụng./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 (ký tên ghi rõ họ tên)

Liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật 0931047999 - 0983525955- Công ty Luật TNHH Đại Nam để được tư vấn cụ thể hơn.