Mẫu tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            

                         TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

                Kính gửi: ...........................................................................................

Họ và tên người khai: .................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:..................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:.............................................................................................

Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh:..........................................

Đề nghị .................................................cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người

 có tên dưới đây:

Họ và tên: ................................................................................................Giới tính:......

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................

Nơi sinhText Box: (QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP:........................................................................................................................

Dân tộc:....................................................Quốc tịch:.....................................................

Quê quán (1):.................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................

Họ và tên cha:..............................................................................................................

Dân tộc:...........................................Quốc tịch:..............................................................

Họ và tên mẹ:...............................................................................................................

Dân tộc:...............................................................Quốc tịch:..........................................

Đã đăng ký khai sinh tại:...............................................................................................

.......................ngày...........tháng...........năm...........

          Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp

luật về cam đoan của mình.

         

               Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............

                                                                                     Người khai

 

 

 

                                                                                         

Chú thích:

(1) Ghi theo quê quán của cha đẻ; nếu không xác định được cha đẻ, thì theo quê quán của

mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống.