PHỤ LỤC BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG - Mẫu số: 06-1/BK-TNCN (đính kèm)