Phụ lục bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng - Mẫu số: 06-1/BK-TNCN (đính kèm)