Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế- Mẫu số: 05-2/BK-TNCN (đính kèm)