PHỤ LỤC BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ - Mẫu số: 05-2/BK-TNCN (đính kèm)